ทัวร์โรงงาน

คนถ่อย

ตัด

คลังสินค้าสำเร็จรูป

การตรวจสอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประมวลผลฮาร์ดแวร์

การบรรจุ

คลังอะไหล่

จักรเย็บผ้า

การส่งสินค้า

.