ทัวร์โรงงาน

CAD

ตัด

โกดังสินค้าสำเร็จรูป

การตรวจสอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประมวลผลฮาร์ดแวร์

การบรรจุ

คลังสินค้าอะไหล่

เย็บผ้า

การส่งสินค้า

.